Ogłoszenie

W związku z panującą pandemią koronawirusa Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. informuje, że na koniec I półrocza […]

Czytaj więcej

Nowe zapytania ofertowe

W linku „WSPÓLNOTY” zamieszczono dokumenty związane z konkursem ofert na wykonanie robót remontowych i renowacyjnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych […]

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ TBS

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia […]

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Starogard Gdański, 01.12.2020 r.

L.dz.TBS/ /2020

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i terenach niezabudowanych”

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla w/w zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku zakończonego postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez: „Primus” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew z ceną 257.486,51 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 51/100) spośród ofert ważnych, z terminem realizacji: rozpoczęcie od dnia 01.01.2021 r., zakończenie do dnia 31.12.2021 r., terminem zapłaty do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości – 1 godzina licząc od chwili powiadomienia przez zamawiającego.

Jednocześnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, że w niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty a także nie stwierdzono oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie i porównanie ofert:

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

Czas reakcji (h)

Termin płatności (dni)

Ilość punktów

1.

„EKO KOMES Sp. z o.o.” 83-032 Kolnik ul. Tczewska 44

277.793,45

1

30

95,61

2.

„PRIMUS” Jacek bartlewski, 83-110 Tczew ul. Jagiellońska 56a

257.486,51

1

30

100

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na przetarg nieograniczony „Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. Akt Tu/1/2020 odbyło się 24.11.2020 r. o godzinie 12.00.

Kwota, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 265.224,70 zł brutto.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:
1. EKO KOMES Sp. z o.o. Dawid Piechowski, ul. Tczewska 44, 83-032 Kolnik
Cena brutto: 277.793,45 zł
Termin realizacji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – 30 dni
Czas reakcji – 1 godzina

2. „PRIMUS” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew
Cena brutto: 257.486,51
Termin realizacji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – 30 dni
Czas reakcji – 1 godzina