Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies, określa zasady przetwarzania
i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również na celu wyjaśnienie
powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej
przez nas działalności gospodarczej.

 1. Co to są dane osobowe ?
  Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę
  od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię
  i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe),
  jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu
  zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.
 2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?
  Są to dane które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy
  oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami
  lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.
 3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?
  Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi
  – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie,
  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również
  działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie
  oraz bezpieczeństwo)?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa
  Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o., ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański.
  Z Administratorem Danych można kontaktować się pod adresem korespondencyjnym:
  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o., ul. Traugutta 56,
  83-200 Starogard Gdański oraz pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@tbsstarogard.pl
  Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych w osobie: Marek Mróz, z którym
  kontakt jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@tbs-starogard.pl
 5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
  z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda
  na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z ustawą
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1) – określanym jako „RODO”.
  Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
  • Jeżeli jesteś naszym klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem
  ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą
  potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym
  celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.
  • Jeżeli korzystasz z naszych usług, możemy także przetwarzać Twoje dane na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO gdzie przetwarzanie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
  publicznym oraz zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g RODO gdzie przetwarzanie jest
  niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na
  podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
  • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia
  bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz
  prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym
  poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych
  oraz piktogramów.
  • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte
  w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej.
  Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze wynikających z art. 22[1] § 1 i § 3 Kodeksu Pracy z dnia 26
  czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) i odbywa się zgodnie
  art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed
  zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane
  osobowe, inne niż wymienione w art. 22[1] § 1 i § 3 Kodeksu Pracy mogą być
  przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody,
  którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie
  zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane
  przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady
  przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego
  przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.
  • Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki
  cookies – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Przetwarzamy także Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających
  z odrębnych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
  wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
  interes administratora).
  • Zamieszczania przez Administratora na swojej stronie internetowej informacji
  marketingowych o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest
  dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z
  prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści
  związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które
  administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i
  wolności użytkowników.
  • Zamieszczania przez Administratora na swojej stronie internetowej informacji
  marketingowych dotyczących produktów lub usług swoich kontrahentów, z
  którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu. Wyświetlanie tych
  treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na
  działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.
  Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w
  szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają
  się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę strony.
 6. Komu przekazujemy Twoje dane ?
  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
  przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym gdzie utrzymujemy
  niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też
  obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie
  innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W niektórych
  przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas
  z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie.
  Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich
  poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego
  tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum
  zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu
  wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych
  i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj,
  że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je
  uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą
  nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli
  lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy też
  przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości.
  Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim
  zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz
  mógł się temu sprzeciwić.
 8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
  • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności
  przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.
  Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO,
  do którego link zamieściliśmy powyżej.
  Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi
  obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz
  likwidacji swoich danych w dokumentacji kadrowej, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje
  dane. Jednak, zgodnie z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je posiadać
  w swojej dokumentacji finansowo – księgowej przez okres jaki reguluje aktualnie
  obowiązujący przepis prawa.
  Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy
  Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje
  ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.
  W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby
  charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka.
  Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.
  Pamiętaj iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron
  internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym
  oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony, a Ty jako Użytkownik
  zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 10. Jak chronimy Twoje dane?
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki
  organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne
  zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
  Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia, stosowne umowy o poufności
  a także powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób
  ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego
  wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności,
  zgodnie z obowiązującym prawem. Przyczyną zmian mogą być zmiany związane
  z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie
  lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne. Na górze strony znajduje
  się data publikacji oraz aktualizacji Polityki prywatności.
 12. Administrator na swoich stronach stosuje:
  Formularz użytkownika aplikacji E-info – wymaga on podania w odpowiednim
  miejscu swojego loginu i hasła. Pola te są obowiązkowe. Korzystanie z aplikacji oznacza,
  że Użytkownik zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na
  przetwarzanie jego danych tam zawartych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże
  konieczne do korzystania z aplikacji E-info. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana,
  co spowoduje zaprzestanie udostępniania użytkownikowi zasobów aplikacji e-info zgodnie
  z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
 13. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie
  Na naszej stronie www.tbs-starogard.pl znajdują się także linki odsyłające do innych
  stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy
  jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany
  oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych
  lub przyszłych właścicieli.
  Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie www.tbs-starogard.pl stanowią przedmiot
  praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video,
  bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści
  w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Czym są pliki cookies i do czego służą?
  Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez
  serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane
  przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania
  Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu
  używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dostosowany do
  możliwości technicznych sprzętu np. jego rozdzielczości lub wersji.
  Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych,
  stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
  Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie
  do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.
  Pliki te są używane praktycznie przez wszystkie działające w Internecie serwisy –
  wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów itp.
  Korzysta z nich także nasza strona.
 2. Co robią pliki cookies?
  Generalnie działają one na następujących zasadach:
  • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron
  internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał
  stronę,
  • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi
  użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
  • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie
  wpływają na sposób ich działania,
  • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w
  oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
  • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich
  zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
  • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych
  przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej
  dopasowana do indywidualnych preferencji.
 3. Jakie są rodzaje plików cookies?
  Występują następujące typy cookies:
  • „Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami,
  przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji. Te
  pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub ich funkcjonalności działały
  poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z
  urządzenia, na którym przeglądałeś stronę,
  • „Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często
  odwiedzanych stron. Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez
  dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za
  każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane
  na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany „śledzącymi”
  (tracking cookies),
  • „Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi
  zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd.,
  współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są
  dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie
  pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są
  również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkownika itp.,
 4. Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?
  Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np.
  przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest
  włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
  • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji
  oferowanych przez witryny internetowe,
  • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
  • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików
  trwałych jako sesyjnych itp.,
  • blokowania lub usuwania cookies.
  Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej
  popularnych przeglądarkach znajdziesz w opcjach ich ustawień.
  Pozostawienie prze Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie
  przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów
  może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić
  jej poprawne funkcjonowanie.
 5. Do czego wykorzystujemy cookies?
  W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe.
  Wykorzystujemy je w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i
  zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony.
  W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i
  wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do
  serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu
  umożliwienia prawidłowej obsługi strony.
  Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim
  za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania
  karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek.