Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,

Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),

Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na platformie,

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zależności od procedury.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe oraz przetargi na stronie https://platformazakupowa.pl .

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do prowadzonych postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w zamówieniach zgodnych z Pzp wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod nr tel. 22 101 0202 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora platformy.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.


Starogard Gdański, 01.12.2020 r.

L.dz.TBS/ /2020

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i terenach niezabudowanych”

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla w/w zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku zakończonego postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez: „Primus” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew z ceną 257.486,51 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 51/100) spośród ofert ważnych, z terminem realizacji: rozpoczęcie od dnia 01.01.2021 r., zakończenie do dnia 31.12.2021 r., terminem zapłaty do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości – 1 godzina licząc od chwili powiadomienia przez zamawiającego.

Jednocześnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, że w niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty a także nie stwierdzono oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie i porównanie ofert:

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

Czas reakcji (h)

Termin płatności (dni)

Ilość punktów

1.

„EKO KOMES Sp. z o.o.” 83-032 Kolnik ul. Tczewska 44

277.793,45

1

30

95,61

2.

„PRIMUS” Jacek bartlewski, 83-110 Tczew ul. Jagiellońska 56a

257.486,51

1

30

100

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na przetarg nieograniczony „Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. Akt Tu/1/2020 odbyło się 24.11.2020 r. o godzinie 12.00.

Kwota, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 265.224,70 zł brutto.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. EKO KOMES Sp. z o.o. Dawid Piechowski, ul. Tczewska 44, 83-032 Kolnik
Cena brutto: 277.793,45 zł
Termin realizacji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – 30 dni
Czas reakcji – 1 godzina

2. „PRIMUS” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew
Cena brutto: 257.486,51
Termin realizacji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – 30 dni
Czas reakcji – 1 godzina

 

Ogłoszone:

Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych.

Archiwum:

626300-N-2019 – Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

626300-N-2019 – Pytania i odpowiedzi

626300-N-2019 -Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ DLA ZADANIA PN. „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH WOKÓŁ BUDYNKÓW I NA TERENACH NIEZABUDOWANYCH”

622012-N-2018 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

622012-N-2018 – Zawiadomienie o wyniku postępowania

622012-N-2018 – Informacja z otwarcia ofert

622012-N-2018 – Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych.

524666-N-2018 – Roboty budowlane

524666-N-2018 – Roboty budowlane – informacja o otwarciu ofert

524666-N-2018 – Roboty budowlane – Zawiadomienie o wyniku postępowania

BUDYNEK WIELORODZINNY KOPERNIKA PRZETARG

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika

Ogłoszenie nr 500065724-N-2017 – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

76980 – 2017

613167-N-2017 – Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

613167-N-2017 – informacje dodatkowe