Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Ogłoszenie nr 500065724-N-2017 – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.: Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 613167-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19251281100000, ul. ul. Traugutta 56, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5622433, 5625321, e-mail tbszk@wp.pl, faks 585 625 321.
Adres strony internetowej (url): tbs-starogard.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenach ( ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, wykazana w załącznikach Nr 1.1., 1.2., 1.4) wokół budynków; niezabudowanych ( ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, lokalizacja wykazana w załączniku nr 1.3.) – całość w posiadaniu, zarządzaniu i stanowiąca własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.; zgodnie z : – Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), -Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), – Uchwałą Nr XXIX/264/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański; określonych obszarowo na załącznikach od Nr 2.1. do Nr 2.99. Obszar przeznaczony do utrzymania czystości i porządku określony w załącznikach Nr 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. do SIWZ na dzień przetargu wynosi: 82246,28 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości m2 powierzchni, na której należy utrzymać czystość i porządek. O wprowadzonych zmianach Wykonawca będzie informowany na piśmie, co najmniej 7 dni przed datą obowiązywania zmian. Dokonane w ten sposób zmiany nie stanowią zmiany warunków umowy i Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie. Zakres usług obejmuje: 1)Zbieranie i usuwanie z terenów nieruchomości oraz studzienek okienek piwnicznych śmieci i zanieczyszczeń z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu. 2)Zamiatanie ciągów pieszych, dróg osiedlowych, parkingów, terenów nieutwardzonych- nie rzadziej niż raz w tygodniu ( w okresie wiosennym, letnim i jesiennym). 3)Usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam, z miejsc do tego nieprzeznaczonych. 4)Utrzymywanie w czystości miejsc ustawienia pojemników gromadzenia odpadów poprzez selektywne uzupełnianie pojemników odpadami zlokalizowanymi poza pojemnikami, zamiatanie powierzchni utwardzonych wiat śmietnikowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu. 5) W okresie od wiosny do jesieni raz w miesiącu oczyszczanie koryt instalacji deszczowej przy garażach na Oś. Piastów 10 i 11. 6)Wygrabianie i wywożenie suchych liści z terenów zielonych w okresie jesiennym począwszy od 01 września, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 7)Wygrabianie i wywożenie suchych roślin i zanieczyszczeń z okresu zimowego z trawników i ciągów pieszych, terenów nieutwardzonych i dróg w terminie do 30 kwietnia. 8)Koszenie trawy i chwastów, niezwłoczne zagrabianie i wywożenie skoszonych roślin – co najmniej 7 razy w roku w okresie od kwietnia do października, pierwsze koszenie nie później niż do 30 kwietnia, następne pięć koszeń obowiązkowo do 10 dnia kolejnych miesięcy. Poza wskazanymi terminami koszenie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Ostatnie koszenie do 20 października. 9)Odcinanie darni przy krawężnikach i obrzeżach, zbieranie i wywożenie – w okresie od maja do września. 10)Oczyszczanie szczelin chodników i dróg z chwastów, trawy i innych samosiewów – co najmniej 2 razy w roku w terminie od 15 maja do 15 września. 11)Przycinanie żywopłotów, co najmniej 2 razy w roku w sezonie wegetacyjnym w m-cu maju i m-cu wrześniu lub na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Wygrabianie i wywożenie przyciętych pędów nie później niż następnego dnia po wykonaniu przycięcia. 12)Zakup i wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na nieruchomościach – raz w roku do 15 maja. 13)Odśnieżanie parkingów, ciągów pieszych i jezdnych utwardzonych i nieutwardzonych, utwardzonych i nieutwardzonych dojść do miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i pomieszczeń gospodarczych. Likwidowanie śliskości w/w terenów do godziny 700 w dni robocze oraz 800 w dni wolne od pracy i święta oraz utrzymywanie ich w tym stanie przez cały dzień. Zakazuje się usuwania śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 14)Zakup, zabezpieczenie i stosowanie środków do likwidowania śliskości zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. ( Dz. U. Nr 230 poz. 1960). 15)Przechowywanie skrzyń na środki do likwidowania śliskości, stanowiące własność Zamawiającego. Wystawianie na teren nieruchomości napełnionych skrzyń w terminie do 03 listopada oraz ich zwiezienie po zakończeniu sezonu zimowego. 16)Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z nieruchomości łącznie z wywiezieniem nadmiaru śniegu i lodu. 17)Usunięcie środków użytych do zapobiegania śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich stosowania 18)Zakup i wywieszanie flag narodowych ( max. 80 szt.) w dniach 29 stycznia, 01-03 maja, 15 sierpnia, 11 listopada na budynkach wymienionych w załącznikach Nr 1.1.,1.2.,1.4. 19) Podejmowanie działań w przedmiocie zamówienia na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego. 20)Profesjonalną pielęgnację nasadzonych rośli przy siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 56 poprzez pielenie, przycinanie, podlewanie oraz dosiewanie trawy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90914000-7, 90620000-9, 90630000-2, 90610000-6, 77312000-0, 77314100-5, 77310000-6, 77340000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 227418.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 01
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „PRIMUS” Jacek Bartlewski
Email wykonawcy: primus.jb@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 56a
Kod pocztowy: 83-100
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 245612.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 245612.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245612.07
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.