Odebrały klucze do nowych mieszkań

Prezydent Miasta przekazał kolejnym rodzinom klucze do świeżo wyremontowanych mieszkań przy ul. Grunwaldzkiej w Starogardzie Gdańskim. Lokale […]

Czytaj więcej

Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Dla mieszkańców

RODO – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119, s. 1 – dalej; RODO) Wspólnota Mieszkaniowa (dalej: Wspólnota) informuje, że:

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, której jest Pan / Pani członkiem.
 2. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła funkcję Zarządcy Nieruchomości Towarzystwu Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Traugutta 56.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w szczególności prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
  2. realizacji procesów związanych z Pana / Pani uczestnictwem we Wspólnocie, m. in. prowadzeniem spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
  3. organizacji zebrań członków Wspólnoty i podejmowania uchwał przez Wspólnotę;
  4. kontaktowania się z właścicielami lokali;
  5. realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Wspólnoty w postaci dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wobec Wspólnoty.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez Wspólnotę Pana / Pani danych osobowych:
  1. w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt. 3 lit. a, b, c jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  2. w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt. 3 lit. d jest konieczność wykonania Umowy zawartej przez Wspólnotę z Zarządcą Nieruchomości – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt. 3 lit. e jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – polegający na obsłudze, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w tym przez okres w którym pozostaje Pan / Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
 6. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Wspólnoty, w tym zarządca nieruchomości oraz podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi prawnej, obsługi technicznej, obsługi informatycznej, obsługi rachunkowo-podatkowej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo
  1. dostępu do dotyczących jej danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pana / Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Zarządca Nieruchomości, tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się w sprawach ochrony danych osobowych: telefonicznie – (58) 562 24 33, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@tbs-starogard.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 83-200 Starogard Gdański, ul. Traugutta 56.
Pobierz wersję PDF

Dokumenty do pobrania

Regulamin utrzymania czystości i porządku
Pobierz tekst regulaminu w pliku PDF >>

Wymagania dotyczące wentylacji w mieszkaniach
Pobierz wymagania w pliku PDF >>

Regulamin przydziału mieszkań TBS
Pobierz regulamin w pliku PDF >>

Ankieta dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z zasobów developersko-tbsowskich
Pobierz ankietę w pliku DOC >>

Regulamin dostępu do serwisu współwłaścicieli nieruchomości E-info
Pobierz regulamin w pliku DOC >>

Reklama

Towarzystwo Budownistwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. wynajmuje miejsca pod reklamę na administrowanych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Wysokość stawki za m2 reklamy ustalają Wspólnoty.

Wniosek o najem miejsca pod reklamę powinien zawierać w szczególności:

 • wymiary reklamy,
 • adres miejsca w którym będzie znajdować się reklama,
 • informacje z jakiego materiału wykonana jest reklama,
 • sposób przymocowania reklamy do budynku.

Do wniosku niezbędne jest załączenie:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 • decyzji w sprawie nadania NIP,
 • zaświadczenia o numerze REGON,
 • wizualizacji reklamy.

Lokale użytkowe

Wynajem lokali użytkowych.
Umowy z najemcami zawiera się w drodze przetargowej na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.).