Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Dla Wspólnot

KOMUNIKAT

W celu przeciwdziałania ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa Towarzystwo Budownictwa społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. odwołuje zebrania współwłaścicieli nieruchomości.

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ TOWARZYSTWO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Towarzystwo dysponuje, że:

 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Traugutta 56 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Towarzystwo, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) , w tym ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Administratora Danych dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Towarzystwo ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
  Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

  • marketing usług własnych Towarzystwa oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Towarzystwo przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Towarzystwa.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Towarzystwem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.
 8. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W TBS Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: (58) 562 24 33
  • drogą elektroniczną: sekretariat@tbs-starogard.pl
  • osobiście w siedzibie Towarzystwa.

Prezes Zarządu
TBS Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o.

Pobierz wersję PDF


ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

W ramach zarządzania oferujemy wykonywanie niżej opisanych czynności zwykłego zarządu, zapewniających właściwą eksploatację nieruchomości oraz utrzymanie jej przez cały okres użytkowania w nie pogorszonym stanie technicznym.

Organizacja Wspólnot Mieszkaniowych:

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON;
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP;
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej;
 • przygotowanie niezbędnych regulaminów;
 • przygotowanie projektu ewidencji księgowej;
 • przygotowanie pierwszego planu gospodarczego oraz podstawowych uchwał.

Współpraca z zarządem wspólnoty:

 • sporządzanie planu zarządzania nieruchomością, uzgodnienie oraz zatwierdzenie do
  realizacji z zarządem wspólnoty;
 • realizacja bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez zarząd wspólnoty;
 • przygotowywanie materiałów dla zarządu wspólnoty;
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów).

Obsługa księgowo-bankowa:

 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji;
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji oraz zarządu nieruchomością wspólną;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego;
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty;
 • prowadzenie funduszu remontowego dla wspólnoty mieszkaniowej, o którego przeznaczeniu decydują właściciele;
 • prowadzenie dwóch rachunków bankowych: bieżącego i na fundusz remontowy.

Obsługa administracyjna i prawna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • przygotowywanie i zawieranie umów w imieniu wspólnoty;
 • nadzór nad usługodawcami oraz dostawcami mediów;
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz bankami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności wspólnoty;
 • obsługa prawna prowadzona przez wykwalifikowanego radcę prawnego.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • przeprowadzanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem bieżących napraw budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac;
 • ogłaszanie przetargów w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych.