Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

Dla Wspólnot

KOMUNIKAT

W celu przeciwdziałania ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa Towarzystwo Budownictwa społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. odwołuje zebrania współwłaścicieli nieruchomości.

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ TOWARZYSTWO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Towarzystwo dysponuje, że:

 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. – siedziba: 83-200 Starogard Gdański, ul. Traugutta 56 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Towarzystwo, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) , w tym ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Administratora Danych dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Towarzystwo ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
  Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

  • marketing usług własnych Towarzystwa oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Towarzystwo przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Towarzystwa.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Towarzystwem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.
 8. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W TBS Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: (58) 562 24 33
  • drogą elektroniczną: sekretariat@tbs-starogard.pl
  • osobiście w siedzibie Towarzystwa.

Prezes Zarządu
TBS Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o.

Pobierz wersję PDF


ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

W ramach zarządzania oferujemy wykonywanie niżej opisanych czynności zwykłego zarządu, zapewniających właściwą eksploatację nieruchomości oraz utrzymanie jej przez cały okres użytkowania w nie pogorszonym stanie technicznym.

Organizacja Wspólnot Mieszkaniowych:

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON;
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP;
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej;
 • przygotowanie niezbędnych regulaminów;
 • przygotowanie projektu ewidencji księgowej;
 • przygotowanie pierwszego planu gospodarczego oraz podstawowych uchwał.

Współpraca z zarządem wspólnoty:

 • sporządzanie planu zarządzania nieruchomością, uzgodnienie oraz zatwierdzenie do
  realizacji z zarządem wspólnoty;
 • realizacja bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez zarząd wspólnoty;
 • przygotowywanie materiałów dla zarządu wspólnoty;
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów).

Obsługa księgowo-bankowa:

 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji;
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji oraz zarządu nieruchomością wspólną;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego;
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty;
 • prowadzenie funduszu remontowego dla wspólnoty mieszkaniowej, o którego przeznaczeniu decydują właściciele;
 • prowadzenie dwóch rachunków bankowych: bieżącego i na fundusz remontowy.

Obsługa administracyjna i prawna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • przygotowywanie i zawieranie umów w imieniu wspólnoty;
 • nadzór nad usługodawcami oraz dostawcami mediów;
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz bankami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności wspólnoty;
 • obsługa prawna prowadzona przez wykwalifikowanego radcę prawnego.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • przeprowadzanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem bieżących napraw budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac;
 • ogłaszanie przetargów w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych.