Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

613167-N-2017 – Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

Ogłoszenie nr 613167-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.: Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19251281100000, ul. ul. Traugutta 56 , 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5622433, 5625321, e-mail tbszk@wp.pl, faks 585 625 321.
Adres strony internetowej (URL): www.tbs-starogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.tbs-starogard.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o. o. ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenach ( ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, wykazana w załącznikach Nr 1.1., 1.2., 1.4) wokół budynków; niezabudowanych ( ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, lokalizacja wykazana w załączniku nr 1.3.) – całość w posiadaniu, zarządzaniu i stanowiąca własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.; zgodnie z : – Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), -Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), – Uchwałą Nr XXIX/264/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański; określonych obszarowo na załącznikach od Nr 2.1. do Nr 2.99. Obszar przeznaczony do utrzymania czystości i porządku określony w załącznikach Nr 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. do SIWZ na dzień przetargu wynosi: 82246,28 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości m2 powierzchni, na której należy utrzymać czystość i porządek. O wprowadzonych zmianach Wykonawca będzie informowany na piśmie, co najmniej 7 dni przed datą obowiązywania zmian. Dokonane w ten sposób zmiany nie stanowią zmiany warunków umowy i Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie. Zakres usług obejmuje: 1)Zbieranie i usuwanie z terenów nieruchomości oraz studzienek okienek piwnicznych śmieci i zanieczyszczeń z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu. 2)Zamiatanie ciągów pieszych, dróg osiedlowych, parkingów, terenów nieutwardzonych- nie rzadziej niż raz w tygodniu ( w okresie wiosennym, letnim i jesiennym). 3)Usuwanie ogłoszeń, plakatów, reklam, z miejsc do tego nieprzeznaczonych. 4)Utrzymywanie w czystości miejsc ustawienia pojemników gromadzenia odpadów poprzez selektywne uzupełnianie pojemników odpadami zlokalizowanymi poza pojemnikami, zamiatanie powierzchni utwardzonych wiat śmietnikowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu. 5) W okresie od wiosny do jesieni raz w miesiącu oczyszczanie koryt instalacji deszczowej przy garażach na Oś. Piastów 10 i 11. 6)Wygrabianie i wywożenie suchych liści z terenów zielonych w okresie jesiennym począwszy od 01 września, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 7)Wygrabianie i wywożenie suchych roślin i zanieczyszczeń z okresu zimowego z trawników i ciągów pieszych, terenów nieutwardzonych i dróg w terminie do 30 kwietnia. 8)Koszenie trawy i chwastów, niezwłoczne zagrabianie i wywożenie skoszonych roślin – co najmniej 7 razy w roku w okresie od kwietnia do października, pierwsze koszenie nie później niż do 30 kwietnia, następne pięć koszeń obowiązkowo do 10 dnia kolejnych miesięcy. Poza wskazanymi terminami koszenie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Ostatnie koszenie do 20 października. 9)Odcinanie darni przy krawężnikach i obrzeżach, zbieranie i wywożenie – w okresie od maja do września. 10)Oczyszczanie szczelin chodników i dróg z chwastów, trawy i innych samosiewów – co najmniej 2 razy w roku w terminie od 15 maja do 15 września. 11)Przycinanie żywopłotów, co najmniej 2 razy w roku w sezonie wegetacyjnym w m-cu maju i m-cu wrześniu lub na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Wygrabianie i wywożenie przyciętych pędów nie później niż następnego dnia po wykonaniu przycięcia. 12)Zakup i wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na nieruchomościach – raz w roku do 15 maja. 13)Odśnieżanie parkingów, ciągów pieszych i jezdnych utwardzonych i nieutwardzonych, utwardzonych i nieutwardzonych dojść do miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i pomieszczeń gospodarczych. Likwidowanie śliskości w/w terenów do godziny 700 w dni robocze oraz 800 w dni wolne od pracy i święta oraz utrzymywanie ich w tym stanie przez cały dzień. Zakazuje się usuwania śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 14)Zakup, zabezpieczenie i stosowanie środków do likwidowania śliskości zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. ( Dz. U. Nr 230 poz. 1960). 15)Przechowywanie skrzyń na środki do likwidowania śliskości, stanowiące własność Zamawiającego. Wystawianie na teren nieruchomości napełnionych skrzyń w terminie do 03 listopada oraz ich zwiezienie po zakończeniu sezonu zimowego. 16)Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z nieruchomości łącznie z wywiezieniem nadmiaru śniegu i lodu. 17)Usunięcie środków użytych do zapobiegania śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich stosowania 18)Zakup i wywieszanie flag narodowych ( max. 80 szt.) w dniach 29 stycznia, 01-03 maja, 15 sierpnia, 11 listopada na budynkach wymienionych w załącznikach Nr 1.1.,1.2.,1.4. 19) Podejmowanie działań w przedmiocie zamówienia na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego. 20)Profesjonalną pielęgnację nasadzonych rośli przy siedzibie Spółki przy ul. Traugutta 56 poprzez pielenie, przycinanie, podlewanie oraz dosiewanie trawy.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90914000-7
90620000-9
90630000-2
90610000-6
77312000-0
77314100-5
77310000-6
77340000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-12-01 lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 tyś. zł. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest: Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, prowadzonej w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy na obszarze min. 80 000,00 m2lub max.3 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, prowadzonych w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy na obszarach min. 27000,00 m2 każda. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie. Jeżeli wymagane wartości usług w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. Dysponowanie niżej wymienionymi narzędziami i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: a) pojazdami/ urządzeniami do odśnieżania mechanicznego w ilości co najmniej 2 szt.. b) kosiarkami, w ilości co najmniej 4 szt. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.7. lit e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; -wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; -wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria – Znaczenie
Cena – 60,00
Termin zapłaty za przedmiot zamówienia – 10,00
Czas reakcji – 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia, 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 3. Inne zmiany: 1. w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: 2. powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, 3. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13.2. Warunki zmian: 1. inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 2. uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych, 3. forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-16, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI:

Starogard Gdański 2017-11-22

INFORMACJA

dotycząca zamówienia publicznego Sygn. akt Tu 1/2017 p.n. „ Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych”.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny 245612,07 zł t.j. ceny jednej złożonej oferty Wykonawcy „ PRIMUS” Jacek Bartlewski ul. Jagiellońska 56 a 83-110 Tczew, którą uznał za najkorzystniejszą, zgodną z wymogami SIWZ.
Wybrany Wykonawca zaoferował:
1. Termin płatności – 30 dni
2. Czas reakcji – 1 godzinę,
3. Wykonanie zamówienia w terminie od 01.12.2017 do 30.11.2018 r.,
tym samym zgodnie z ustalonymi kryteriami uzyskał 100 pkt.

Prezes Zarządu

Andrzej Karasek

Starogard Gdański, 2017-11-16

Informacja z otwarcia ofert

Dot. Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych
Sygn. akt Tu1/2017

Zgodnie z art. 86 ust 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579) Zamawiający przedstawia poniższe informacje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 191,22 zł
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją o cenie, terminie wykonania zamówienia, warunkach płatności i czasie reakcji zawartych w ofertach:
1. „PRIMUS” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew
a) cena brutto – 245 612,07 zł
b) termin realizacji – zgodnie z SIWZ
c) termin płatności – 30 dni
d) czas reakcji – 1 godzina

Zapytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. akt Tu1/2017:

 1. Z wizji lokalnej oraz z zapisów SIWZ wynika, że do wykonania umowy Zamawiający wymaga posiadania co najmniej 2 pługopiaskarek do odśnieżania parkingów, ciągów pieszych i jezdnych utwardzonych i nieutwardzonych.PYTANIE
  Czy Zamawiający posiada dokładne dane w zakresie powierzchni wymagających użycia tego sprzętu, np. kilometry dróg, powierzchnie parkingów, czy też Wykonawca ma obowiązek samodzielnego zweryfikowania tych danych w terenie?Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający wykazał w załącznikach powierzchnie utwardzone i nieutwardzone. Wybór sposobu ich utrzymania należy do wykonawcy zamówienia. Wskazany przez Zamawiającego czas usunięcia skutków opadów wymaga jednoczesnego działania na obszarach wskazanych w załącznikach, tym samym konieczne jest poza ręcznym odśnieżaniem zastosowanie sprzętu mechanicznego. W powierzchniach  wskazanych w   załącznikach nie są wyodrębnione powierzchnie parkingów i kilometry dróg. Ustalenie tych powierzchni leży w gestii Wykonawcy.
 2. Czy zamawiający dysponuje bazą do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu (pługopiaskarki, samochody do wywozu odpadów, kosiarki, piły, nożyce itp.) oraz do przechowywania skrzyń na piasek w okresie letnim?Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie posiada bazy do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu oraz składowania skrzyń na piasek w okresie letnim.
 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej 3 osób na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.Wskazana, minimalna ilość osób w oczywisty sposób nie wystarczy do wykonania wszystkich wskazanych w umowie czynności tj.:
  – bieżące utrzymanie czystości oraz wywóz na wysypisko liści, darni, roślin itp. na pow. 82.246,28 m2
  -koszenie trawników, cięcia żywopłotów wraz z wywozem odpadów zielonych na pow. ponad 43.000 m2
  – odśnieżanie parkingów, jezdni i innych terenów przy użyciu pługopiaskarki.
  – ręczne odśnieżania przy użyciu dodatkowych osób
  – profesjonalna pielęgnacja nasadzonych roślin przy siedzibie Zamawiającego.PYTANIE
  Czy przy zatrudnieniu ponad minimalne trzy osoby na umowę o pracę, Wykonawca posiada dowolność w ilości i sposobie zatrudnienia pozostałych osób?

  Odpowiedź Zamawiającego:
  Wykonawca ma dowolność sposobu zatrudnienia pozostałych pracowników i dostosowania ilości zatrudnionych pracowników. Wykonawca przy ustalaniu ilości zatrudnionych pracowników musi brać pod uwagę zakres usługi, terminowość i należyte  jej wykonanie.