Jarmark świąteczny

Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w 5 grudnia 2021 roku na starogardzkim Rynku […]

Czytaj więcej

Mamy kącik dla malucha

Rodzicu, jeśli masz do załatwienia sprawę w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o., a nie masz z kim […]

Czytaj więcej

Segregacja odpadów

Segregacja śmieci przynosi wiele korzyści dla środowiska i każdego właściciela nieruchomości. Przyczynia się do zmniejszenia ilości […]

Czytaj więcej

626300-N-2019 – Pytania i odpowiedzi

Udzielone odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. akt Tu/1/2019

Pytanie Nr 1
Z wizji lokalnej oraz zapisów SIWZ wynika, że do wykonania umowy wymagane będzie posiadanie co najmniej 2 pługopiaskarek do odśnieżania dróg, parkingów i ciągów pieszych, zarówno utwardzonych jak i nieutwardzonych. Czy Zamawiający podzielił drogi i inne obszary na kategorie kolejności odśnieżania ( pierwszej, drugiej, trzeciej kolejności?)
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonał podziału terenów na kategorie kolejności odśnieżania. Wymagania w tym zakresie określił w punkcie 2.1 podpunkcie 13 SIWZ.

Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający dysponuje bazą do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu ( pługopiaskarki, pojazdy przystosowane do wywozu odpadów, mechaniczny sprzęt do pielęgnacji zieleni itp.) oraz przechowywania w okresie letnim skrzyń na piasek?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada bazy do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu oraz składowania skrzyń na piasek.

Pytanie Nr 3
Przedmiotem zamówienia jest między innymi wywóz odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, skoszona trawa, przycięte pędy żywopłotów, liście w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym ( § 2 p. 2 wzoru umowy). Jednocześnie na rok 2020 zapowiadany jest drastyczny wzrost kosztów przyjmowania odpadów przez wysypiska z tym, że aktualnie skala tych wzrostów dla Starogardu Gdańskiego jest nieznana.
Przykładowo Gmina Gdynia zapowiedziała, że wzrost cen wywozu odpadów w roku przyszłym sięgnie aż 140 %.
Czy wprowadzenie w/w wzrostów opłat za przyjmowanie odpadów, podlega pod zapis SIWZ punkt 11.5 i spowoduje możliwość renegocjacji kwoty wynagrodzenia?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy istnieje możliwość przejęcia przez Zamawiającego kosztów przyjmowania odpadów na wysypisku?
Odpowiedź:
Zamawiający wskazał w punkcie 11.1. i 11.3. SIWZ, że między innymi cenę należy ustalić w oparciu o wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty z wliczeniem wszelkich kosztów koniecznych do realizacji zamówienia. Tym samym nie zakłada się renegocjacji ceny. Zamawiający poza ceną za usługę nie zamierza ponosić innych kosztów z tego tytułu.