Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

76980 – 2017

Ogłoszenie nr 76980 – 2017 z dnia 2017-04-28 r.

Starogard Gdański: „Magazynowa – budowa”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 49899-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19251281100000, ul. ul. Traugutta 56, 83200 Starogard Gdański, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 585 625 321, e-mail tbszk@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Magazynowa – budowa”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest niwelacja terenu w miejscu lokalizacji inwestycji, budowa: trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z pomieszczeniami przynależnymi na działce nr 117, obręb 18 przy ul. Magazynowej w Starogardzie Gdańskim, utwardzonego dojścia do budynków, utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów, prefabrykowanej wiaty śmietnikowej, przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.Teren przeznaczony pod inwestycję podlega ochronie, w planie zagospodarowania przestrzennego posiada oznaczenie D1.14.MN.2. Zgodnie z nim znajduje się w zespole zabudowy o wartościach historycznych tzw. Abisynia. Leży w strefie ochrony archeologicznej. W obrębie strefy archeologicznej obowiązuje nakaz ochrony zabytków archeologicznych, nawarstwień kulturowych i reliktów zabudowy. W przypadku podjęcia robót budowlanych w granicach strefy ochrony archeologicznej, przed przystąpieniem do zagospodarowania obowiązuje przeprowadzenie badań ratowniczych i sporządzenie dokumentacji archeologiczno – konserwatorskiej. Zakres badań i ewentualnej, wymaganej dokumentacji ustali w zezwoleniu właściwy konserwator zabytków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki Nr 3, 4 i 5 do SIWZ. Przedmiary robót, stanowiące załączniki Nr 6 do SIWZ pełnią jedynie rolę pomocniczą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 906599.64

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

MSP „SMOK” Keister, Ksepka Spółka Jawna, BIURO@MSP-SMOK.PL, ul. Kanałowa 13 , 83-200, Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 996000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 996000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielone: