Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

76980 – 2017

Ogłoszenie nr 76980 – 2017 z dnia 2017-04-28 r.

Starogard Gdański: „Magazynowa – budowa”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 49899-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19251281100000, ul. ul. Traugutta 56, 83200 Starogard Gdański, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 585 625 321, e-mail tbszk@wp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Magazynowa – budowa”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest niwelacja terenu w miejscu lokalizacji inwestycji, budowa: trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z pomieszczeniami przynależnymi na działce nr 117, obręb 18 przy ul. Magazynowej w Starogardzie Gdańskim, utwardzonego dojścia do budynków, utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów, prefabrykowanej wiaty śmietnikowej, przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.Teren przeznaczony pod inwestycję podlega ochronie, w planie zagospodarowania przestrzennego posiada oznaczenie D1.14.MN.2. Zgodnie z nim znajduje się w zespole zabudowy o wartościach historycznych tzw. Abisynia. Leży w strefie ochrony archeologicznej. W obrębie strefy archeologicznej obowiązuje nakaz ochrony zabytków archeologicznych, nawarstwień kulturowych i reliktów zabudowy. W przypadku podjęcia robót budowlanych w granicach strefy ochrony archeologicznej, przed przystąpieniem do zagospodarowania obowiązuje przeprowadzenie badań ratowniczych i sporządzenie dokumentacji archeologiczno – konserwatorskiej. Zakres badań i ewentualnej, wymaganej dokumentacji ustali w zezwoleniu właściwy konserwator zabytków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki Nr 3, 4 i 5 do SIWZ. Przedmiary robót, stanowiące załączniki Nr 6 do SIWZ pełnią jedynie rolę pomocniczą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 906599.64

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

MSP „SMOK” Keister, Ksepka Spółka Jawna, BIURO@MSP-SMOK.PL, ul. Kanałowa 13 , 83-200, Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 996000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 996000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Udzielone: