Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 120/T/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Starogard Gdański: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja.
Numer ogłoszenia na PZP: 7044 – 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385760 – 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 58 5625321.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku przy al. Wojska Polskiego 13 w Starogardzie Gdańskim ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy wraz z budową infrastruktury technicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek, ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 731353,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 547690,32
Oferta z najniższą ceną: 523306,28 / Oferta z najwyższą ceną: 755074,07
Waluta: PLN.