Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 120/T/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Starogard Gdański: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja.
Numer ogłoszenia na PZP: 7044 – 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385760 – 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 58 5625321.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku przy al. Wojska Polskiego 13 w Starogardzie Gdańskim ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy wraz z budową infrastruktury technicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TAMUR Tadeusz Szczubełek, ul. Owidzka 20, 83-200 Starogard Gdański, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 731353,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 547690,32
Oferta z najniższą ceną: 523306,28 / Oferta z najwyższą ceną: 755074,07
Waluta: PLN.