Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Tu/1/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Tu/1/2014
Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i terenach niezabudowanych w okresie od 01.11.2014 – 31.10.2017 r.

Numer ogłoszenia na portalu Uzp: 360238 – 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014

ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 58 5625321.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i terenach niezabudowanych w okresie od 01.11.2014 – 31.10.2017 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenach (ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, wykazana w załączniku Nr 1.1, 1.2, 1.4) wokół budynków, terenach niezabudowanych (ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, lokalizacja wykazana w załączniku Nr 1.3.) – całość w posiadaniu i zarządzaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., zgodnie z: -Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888).Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjętym Uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXIII/300/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku; określonych obszarowo na załącznikach od Nr 2.5 do Nr 2.99. Obszar przeznaczony do utrzymania czystości i porządku wynosi 85 617,88 m2..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-9, 90.21.00.00-2, 77.31.00.00-6.
PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRIMUS Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56A, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 546089,04 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 539083,02
  • Oferta z najniższą ceną: 539083,02 / Oferta z najwyższą ceną: 616448,74
  • Waluta: PLN.