Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Tu/1/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Tu/1/2014
Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i terenach niezabudowanych w okresie od 01.11.2014 – 31.10.2017 r.

Numer ogłoszenia na portalu Uzp: 360238 – 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014

ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 58 5625321.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i terenach niezabudowanych w okresie od 01.11.2014 – 31.10.2017 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenach (ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, wykazana w załączniku Nr 1.1, 1.2, 1.4) wokół budynków, terenach niezabudowanych (ilość m2 terenów utwardzonych, nieutwardzonych, zieleńców, lokalizacja wykazana w załączniku Nr 1.3.) – całość w posiadaniu i zarządzaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., zgodnie z: -Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888).Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjętym Uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXIII/300/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku; określonych obszarowo na załącznikach od Nr 2.5 do Nr 2.99. Obszar przeznaczony do utrzymania czystości i porządku wynosi 85 617,88 m2..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-9, 90.21.00.00-2, 77.31.00.00-6.
PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRIMUS Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56A, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 546089,04 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 539083,02
  • Oferta z najniższą ceną: 539083,02 / Oferta z najwyższą ceną: 616448,74
  • Waluta: PLN.