Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

524666-N-2018 – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 524666-N-2018 z dnia 2018-02-28 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ulica Mikołaja Kopernika
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie 


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19251281100000, ul. ul. Traugutta  56 , 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5622433, 5625321, e-mail tbszk@wp.pl, faks 585 625 321.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.tbs-starogard.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o. o. ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ulica Mikołaja Kopernika
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie 


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim, na działkach nr 15/29 i 15/33 w obrębie ewidencyjnym 23 miasta Starogard Gdański. Teren przeznaczony pod inwestycję opisany jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada oznaczenie 3.MW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie architektoniczno – budowlanym, projekcie konstrukcyjno -budowlanym, projekcie wewnętrznej instalacji wod-kan i c.o., projekcie instalacji elektrycznej, projekcie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego, projekcie przyłącza kanalizacji deszczowej, projekcie zagospodarowania terenu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki Nr 3-10 do SIWZ. Zamawiający przekaże Wykonawcy robót w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: – pozwolenie na budowę – komplet dokumentacji technicznej – specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót, stanowiące załącznik 11 do SIWZ pełnią jedynie rolę pomocniczą. Zamówienie będzie finansowane ze środków Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gminy Miejskiej Starogard Gdański przy wsparciu finansowym z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie stanowiących lokali socjalnych. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, pozostałymi dokumentami umownymi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, w ramach zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin terenu. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy do upływu okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia. Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy są określony jest we wzorze umowy. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zostaną dotrzymane terminy realizacji umowy co spowoduje utratę środków z dofinansowania w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany będzie dokończyć prace i wykonać niniejszą umowę w całości na własny koszt i ryzyko. W sytuacji kiedy Wykonawca będzie uchylał się od zakończenia prac Zamawiający dokończy je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Do wykazania spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 800.000 zł. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i przedłożenia w terminie do dnia podpisania umowy ubezpieczenia o.c. , na kwotę minimum 3.500.000 zł obejmującą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budownictwa oraz posiadania umowy ubezpieczenia kontraktu zawartego na podstawie niniejszej umowy na wartość nie niższą niż ustalone w umowie wynagrodzenie brutto. Obowiązek posiadania takich ubezpieczeń musi obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego wykonania umowy. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlanej za kwotę min. 2.000.000 zł brutto polegającej na: budowie od podstaw budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną lub modernizacji mieszkalnego obiektu budowlanego obejmującego prace murarskie, instalacyjne, dekarskie z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli wymagana wartość roboty w ramach w/w doświadczenia wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. Dysponowanie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: Kierownik budowy – należy wskazać osobę, która będzie kierowała robotami i posiada uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Kierownika robót branży sanitarnej – należy wskazać osobę ,posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych; Kierownika robót branży elektroenergetycznej – należy wskazać osobę, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej. : 1) lit a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 Ustawy PZP. 2) lit b)-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt 2) tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 2) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Ustawy PZP. . Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy o.c. oraz umowy ubezpieczenia kontraktu zawartego na podstawie tego zamówienia; c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w kwocie 50.000,00 zł . Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 i 2201). 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku 12 1440 1068 0000 0020 8469 PKO o/ Starogard z tytułem przelewu „wadium – przetarg: „ Budowa budynku wielorodzinnego w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika ”. O uznaniu zachowania terminu wniesienia wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 3. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w pokoju nr 09 ( sekretariat) i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. 4. Wadium w zakresie zabezpieczenia oferty musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Najniższa cena

70,00

Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określono w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-22, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Materiały do pobrania:

524666-N-2018 – Roboty budowlane


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim udziela odpowiedzi na pytania dotyczące: przetargu na '”Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika”.

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie informacji dot. stolarki drzwiowej i okiennej –  brakuje zestawienia stolarki.

Odpowiedź: Opisy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej znajdują się w dokumentacji projektowej Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz w obmiarze robót i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 2. Z jakiego materiału wykonać izolację termiczną ściany poniżej poziomu gruntu, wg opisu – styropian EPS 70-040 gr.15cm ,a  wg oznaczeń na rzutach – Styrodur XPS 15 cm.

Odpowiedź: Izolację termiczną ściany poniżej poziomu gruntu należy wykonać wg oznaczeń na rzutach ze Styroduru XPS 15 cm.

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną  potrzebną  do  wykonania   przedmiotu  zamówienia   oraz  że  dokumentacja   ta  jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek   dokumentów   istotnych   dla   oceny   warunków   realizacji   inwestycji   nie   obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zwracamy uwagę na zapisy w SIWZ „Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ pełnią jedynie rolę pomocniczą” Wykonawca powinien więc uwzględnić w przedłożonej ofercie całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia uwzględniając koszty wszelkich wymagań i okoliczności wpływających na pełną realizację zamówienia. Brak dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie jest podstawą uznania roszczeń Wykonawcy.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu   zamówienia   określonego   w   dokumentacji   załączonej   do   SIWZ   i   stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww.   okoliczności   wykonawca   otrzyma   wynagrodzenie   dodatkowe,   a   termin   wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Ponownie zwracamy uwagę na zapisy w SIWZ. Przedmiary Robót stanowią jedynie formę pomocniczą a wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Wykonawca winien obliczyć cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i jej załącznikach (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiar robót- pomocniczo, SWiORB) uwzględniając koszty wszelkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę. Zakres dopuszczalnych zmian w zakresie i rodzaju robót, wynagrodzenia i terminu realizacji przedstawiony jest w § 15 Umowy (wzoru Umowy).


Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika” Sygn. akt 18/T/2018

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie pkt. 4.2 SIWZ Sytuacja ekonomiczna i finansowa – w punkcie tym Zamawiający wskazuje, iż warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 800 000 zł. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia o.c. na kwotę minimum 3 500 000 zł obejmującą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budownictwa oraz posiadania umowy ubezpieczenia kontraktu zawartego na podstawie niniejszej umowy na wartość nie niższą niż ustalone w umowie wynagrodzenie brutto. Obowiązek posiadania takich ubezpieczeń musi obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia dzisiejszego. Wynika z tego, iż Wykonawca na dzień składania ofert musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową natomiast przytoczone umowy ubezpieczeniowe musi posiadać na dzień podpisania umowy, więc może je zawrzeć po rozstrzygnięciu postępowania. Przeczy temu jednak zapis w punkcie 5.7 SIWZ dot. wykazu dokumentów lub oświadczeń jakie Wykonawca składający ofertę najkorzystniejszą musi przedstawić Zamawiającemu na wezwanie. W przytoczonym punkcie 5.7 ppkt. b) Zamawiający wskazuje, że będzie żądał przedłożenia na wezwanie dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej polisy o.c. oraz umowy ubezpieczenia kontraktu zawartego na podstawie tego zamówienia. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie jakich dokumentów Zamawiający będzie żądał na dzień złożenia ofert a jakich na dzień podpisania umowy. Pragniemy nadmienić, iż posiadanie umowy ubezpieczenia kontraktu na etapie składania oferty wiąże się z dużymi kosztami jakie musi ponieść Wykonawca. W ogólnie przyjętych zasadach ubezpieczenie kontaktu zostaje zawarte po podpisaniu umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę treści SIWZ poprzez umieszczenie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 800 000 zł. Natomiast warunek posiadania umowy ubezpieczenia o.c. na kwotę minimum 3 500 000 zł obejmującą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie budownictwa oraz posiadania umowy ubezpieczenia kontraktu zawartego na podstawie niniejszej umowy na wartość nie niższą niż ustalone w umowie wynagrodzenie brutto. Obowiązek posiadania takich ubezpieczeń musi obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia dzisiejszego w formalnościach jakie Wykonawca musi spełnić przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź:

Pkt. 4.2. SIWZ Sytuacja ekonomiczno – finansowa. Zapis wyraźnie określa obowiązek wykazania, określonych kwotowo, posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej. Obowiązek posiadania i przedłożenia polisy o.c. oraz ubezpieczenia kontraktu ciąży na wykonawcy w terminie do dnia podpisania umowy, a nie do dnia złożenia oferty.

Powyższe znajduje potwierdzenia w zapisie punktu 5.7. SIWZ „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów…

Zmiana zapisów SIWZ nie jest więc zasadna.

Pytanie 2. Zwracam się z prośbą o zmianę treści SIWZ dot. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia w zakresie jednej roboty budowlanej za kwotę minimum 2 000 000 zł brutto polegającej na: budowie od podstaw budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną lub modernizacji mieszkalnego obiektu budowlanego obejmującego prace murarskie, instalacyjne, dekarskie – doświadczenie w wykonaniu budynków mieszkalnych posiada niewiele firm. W związku z czym rynek Wykonawców jest zawężony. Aby umożliwić złożenie oferty szerszej grupie Wykonawców zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści SIWZ poprzez wprowadzenie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w postaci: w zakresie jednej roboty budowlanej za kwotę minimum 2 000 000 zł brutto polegającej na: budowie od podstaw budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub obiektu użyteczności publicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną lub modernizacji mieszkalnego obiektu budowlanego lub obiektu użyteczności publicznej obejmującego prace murarskie, instalacyjne, dekarskie.

Odpowiedź. Nie widzimy zasadności zmiany zapisu SIWZ w przedmiotowej części.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>