Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

613167-N-2017 – Informacje dodatkowe

Starogard Gdański 2017-11-22

INFORMACJA

dotycząca zamówienia publicznego Sygn. akt Tu 1/2017 p.n. „ Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych”.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny 245612,07 zł t.j. ceny jednej złożonej oferty Wykonawcy „ PRIMUS” Jacek Bartlewski ul. Jagiellońska 56 a 83-110 Tczew, którą uznał za najkorzystniejszą, zgodną z wymogami SIWZ.
Wybrany Wykonawca zaoferował:
1. Termin płatności – 30 dni
2. Czas reakcji – 1 godzinę,
3. Wykonanie zamówienia w terminie od 01.12.2017 do 30.11.2018 r.,
tym samym zgodnie z ustalonymi kryteriami uzyskał 100 pkt.

Prezes Zarządu

Andrzej Karasek

Starogard Gdański, 2017-11-16

Informacja z otwarcia ofert

Dot. Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych
Sygn. akt Tu1/2017

Zgodnie z art. 86 ust 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579) Zamawiający przedstawia poniższe informacje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 191,22 zł
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją o cenie, terminie wykonania zamówienia, warunkach płatności i czasie reakcji zawartych w ofertach:
1. „PRIMUS” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew
a) cena brutto – 245 612,07 zł
b) termin realizacji – zgodnie z SIWZ
c) termin płatności – 30 dni
d) czas reakcji – 1 godzina

Zapytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. akt Tu1/2017:

 1. Z wizji lokalnej oraz z zapisów SIWZ wynika, że do wykonania umowy Zamawiający wymaga posiadania co najmniej 2 pługopiaskarek do odśnieżania parkingów, ciągów pieszych i jezdnych utwardzonych i nieutwardzonych.PYTANIE
  Czy Zamawiający posiada dokładne dane w zakresie powierzchni wymagających użycia tego sprzętu, np. kilometry dróg, powierzchnie parkingów, czy też Wykonawca ma obowiązek samodzielnego zweryfikowania tych danych w terenie?Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający wykazał w załącznikach powierzchnie utwardzone i nieutwardzone. Wybór sposobu ich utrzymania należy do wykonawcy zamówienia. Wskazany przez Zamawiającego czas usunięcia skutków opadów wymaga jednoczesnego działania na obszarach wskazanych w załącznikach, tym samym konieczne jest poza ręcznym odśnieżaniem zastosowanie sprzętu mechanicznego. W powierzchniach  wskazanych w   załącznikach nie są wyodrębnione powierzchnie parkingów i kilometry dróg. Ustalenie tych powierzchni leży w gestii Wykonawcy.
 2. Czy zamawiający dysponuje bazą do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu (pługopiaskarki, samochody do wywozu odpadów, kosiarki, piły, nożyce itp.) oraz do przechowywania skrzyń na piasek w okresie letnim?Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie posiada bazy do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu oraz składowania skrzyń na piasek w okresie letnim.
 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej 3 osób na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.Wskazana, minimalna ilość osób w oczywisty sposób nie wystarczy do wykonania wszystkich wskazanych w umowie czynności tj.:
  – bieżące utrzymanie czystości oraz wywóz na wysypisko liści, darni, roślin itp. na pow. 82.246,28 m2
  -koszenie trawników, cięcia żywopłotów wraz z wywozem odpadów zielonych na pow. ponad 43.000 m2
  – odśnieżanie parkingów, jezdni i innych terenów przy użyciu pługopiaskarki.
  – ręczne odśnieżania przy użyciu dodatkowych osób
  – profesjonalna pielęgnacja nasadzonych roślin przy siedzibie Zamawiającego.PYTANIE
  Czy przy zatrudnieniu ponad minimalne trzy osoby na umowę o pracę, Wykonawca posiada dowolność w ilości i sposobie zatrudnienia pozostałych osób?

  Odpowiedź Zamawiającego:
  Wykonawca ma dowolność sposobu zatrudnienia pozostałych pracowników i dostosowania ilości zatrudnionych pracowników. Wykonawca przy ustalaniu ilości zatrudnionych pracowników musi brać pod uwagę zakres usługi, terminowość i należyte  jej wykonanie.