Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

613167-N-2017 – Informacje dodatkowe

Starogard Gdański 2017-11-22

INFORMACJA

dotycząca zamówienia publicznego Sygn. akt Tu 1/2017 p.n. „ Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych”.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwiększył kwotę jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny 245612,07 zł t.j. ceny jednej złożonej oferty Wykonawcy „ PRIMUS” Jacek Bartlewski ul. Jagiellońska 56 a 83-110 Tczew, którą uznał za najkorzystniejszą, zgodną z wymogami SIWZ.
Wybrany Wykonawca zaoferował:
1. Termin płatności – 30 dni
2. Czas reakcji – 1 godzinę,
3. Wykonanie zamówienia w terminie od 01.12.2017 do 30.11.2018 r.,
tym samym zgodnie z ustalonymi kryteriami uzyskał 100 pkt.

Prezes Zarządu

Andrzej Karasek

Starogard Gdański, 2017-11-16

Informacja z otwarcia ofert

Dot. Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych
Sygn. akt Tu1/2017

Zgodnie z art. 86 ust 5. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579) Zamawiający przedstawia poniższe informacje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 191,22 zł
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją o cenie, terminie wykonania zamówienia, warunkach płatności i czasie reakcji zawartych w ofertach:
1. „PRIMUS” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew
a) cena brutto – 245 612,07 zł
b) termin realizacji – zgodnie z SIWZ
c) termin płatności – 30 dni
d) czas reakcji – 1 godzina

Zapytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. akt Tu1/2017:

 1. Z wizji lokalnej oraz z zapisów SIWZ wynika, że do wykonania umowy Zamawiający wymaga posiadania co najmniej 2 pługopiaskarek do odśnieżania parkingów, ciągów pieszych i jezdnych utwardzonych i nieutwardzonych.PYTANIE
  Czy Zamawiający posiada dokładne dane w zakresie powierzchni wymagających użycia tego sprzętu, np. kilometry dróg, powierzchnie parkingów, czy też Wykonawca ma obowiązek samodzielnego zweryfikowania tych danych w terenie?Odpowiedź Zamawiającego:
  Zamawiający wykazał w załącznikach powierzchnie utwardzone i nieutwardzone. Wybór sposobu ich utrzymania należy do wykonawcy zamówienia. Wskazany przez Zamawiającego czas usunięcia skutków opadów wymaga jednoczesnego działania na obszarach wskazanych w załącznikach, tym samym konieczne jest poza ręcznym odśnieżaniem zastosowanie sprzętu mechanicznego. W powierzchniach  wskazanych w   załącznikach nie są wyodrębnione powierzchnie parkingów i kilometry dróg. Ustalenie tych powierzchni leży w gestii Wykonawcy.
 2. Czy zamawiający dysponuje bazą do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu (pługopiaskarki, samochody do wywozu odpadów, kosiarki, piły, nożyce itp.) oraz do przechowywania skrzyń na piasek w okresie letnim?Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie posiada bazy do wynajęcia dla Wykonawcy w celu przechowywania sprzętu oraz składowania skrzyń na piasek w okresie letnim.
 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę co najmniej 3 osób na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.Wskazana, minimalna ilość osób w oczywisty sposób nie wystarczy do wykonania wszystkich wskazanych w umowie czynności tj.:
  – bieżące utrzymanie czystości oraz wywóz na wysypisko liści, darni, roślin itp. na pow. 82.246,28 m2
  -koszenie trawników, cięcia żywopłotów wraz z wywozem odpadów zielonych na pow. ponad 43.000 m2
  – odśnieżanie parkingów, jezdni i innych terenów przy użyciu pługopiaskarki.
  – ręczne odśnieżania przy użyciu dodatkowych osób
  – profesjonalna pielęgnacja nasadzonych roślin przy siedzibie Zamawiającego.PYTANIE
  Czy przy zatrudnieniu ponad minimalne trzy osoby na umowę o pracę, Wykonawca posiada dowolność w ilości i sposobie zatrudnienia pozostałych osób?

  Odpowiedź Zamawiającego:
  Wykonawca ma dowolność sposobu zatrudnienia pozostałych pracowników i dostosowania ilości zatrudnionych pracowników. Wykonawca przy ustalaniu ilości zatrudnionych pracowników musi brać pod uwagę zakres usługi, terminowość i należyte  jej wykonanie.