Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie nr 524666-N-2018 z dnia 2018-02-28 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.: Budynek mieszkalny wielorodzinny […]

Czytaj więcej

INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU Z W.F.O i G.W. w Gdańsku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim informuje iż przy realizacji zadania […]

Czytaj więcej

Nowa strona WWW

Szanowni  Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na naszą stronę internetową w całkowicie nowym wydaniu. Towarzystwo Budownictwa […]

Czytaj więcej

Dla Wspólnot

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUG ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

W ramach zarządzania oferujemy wykonywanie niżej opisanych czynności zwykłego zarządu, zapewniających właściwą eksploatację nieruchomości oraz utrzymanie jej przez cały okres użytkowania w nie pogorszonym stanie technicznym.

Organizacja Wspólnot Mieszkaniowych:

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON;
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP;
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej;
 • przygotowanie niezbędnych regulaminów;
 • przygotowanie projektu ewidencji księgowej;
 • przygotowanie pierwszego planu gospodarczego oraz podstawowych uchwał.

Współpraca z zarządem wspólnoty:

 • sporządzanie planu zarządzania nieruchomością, uzgodnienie oraz zatwierdzenie do
  realizacji z zarządem wspólnoty;
 • realizacja bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez zarząd wspólnoty;
 • przygotowywanie materiałów dla zarządu wspólnoty;
 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów).

Obsługa księgowo-bankowa:

 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji;
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacji oraz zarządu nieruchomością wspólną;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
 • przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczego;
 • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty;
 • prowadzenie funduszu remontowego dla wspólnoty mieszkaniowej, o którego przeznaczeniu decydują właściciele;
 • prowadzenie dwóch rachunków bankowych: bieżącego i na fundusz remontowy.

Obsługa administracyjna i prawna:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali;
 • przygotowywanie i zawieranie umów w imieniu wspólnoty;
 • nadzór nad usługodawcami oraz dostawcami mediów;
 • reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz bankami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • analizowanie i nadzór nad windykacją należności wspólnoty;
 • obsługa prawna prowadzona przez wykwalifikowanego radcę prawnego.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • przeprowadzanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecanie i nadzór nad wykonaniem bieżących napraw budynku;
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac;
 • ogłaszanie przetargów w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych.