Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

541120-N-2018 – Ogłoszenie o zamówieniu – Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim

Ogłoszenie nr 541120-N-2018 z dnia 2018-04-06r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ulica Mikołaja Kopernika””
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Pobierz pełne ogłoszenie >>>

Pobierz SIWZ

Pobierz załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej DOC >>>


Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia publicznego „Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika””.

Pytanie 1. Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej zapisu p-ktu XI SIWZ
„Opis sposobu przygotowania oferty”. W p-pcie 13 tej części SIWZ znalazł się
zapis”…Nie otwierać przed dniem 17.04.2018 godz. 12.00″. Czy w kontekście zapisów co
do terminu składania ofert (20.04.2018) jest to pomyłka? Czy na kopercie z ofertą należy
umieścić zapis: „…Nie otwierać przed dniem 20.04.2018godz. 12.00”.

Odpowiedź: Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Jest to oczywista pomyłka pisarska. W punkcie XI, podpunkt 13 winien figurować zapis: Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 83-200 Starogard Gdański, ul. Traugutta 56.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Postępowanie nr 19/T/2018 Oferta na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika””. Nie otwierać przed dniem 20.04.2018. godz. 12.00

Pytanie 2. Czy Zamawiający może umieścić na stronie internetowej załączniki do SIWZ (od nr 1 do nr 6) w formie edytowalnej? Ułatwi to bardzo pracę z przygotowaniem oferty.

Odpowiedź. Uważamy ten wniosek za zasadny. Dokonana zostanie zmiana zapisu na formę edytowalną.


Ogłoszenie o otwarciu ofert:

Starogard Gdański, dnia 20.04.2018 r

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 83-200 Starogard Gdański informuje iż na realizację zamówienia publicznego „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika”” zabezpieczono kwotę 44.329,11 zł netto , 54.524,81 zł brutto.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły dwie oferty.

Oferty złożyły Firmy:

1. NAVICON Joanna Rzepka, 83-200 Nowa Wieś ul. Jaśminowa 3 – złożono ofertę z ceną ryczałtową brutto 49.200 zł, z terminem realizacji zgodnym z SIWZ tj do dnia 30.09.2019 roku, warunkami płatności jak w we wzorze umowy. Złożono również oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.

2. PRO-BUD Projekty i Nadzory Budowlane inż. A. Budakowski, 83-212 Dąbrówka ul.Szeroka 3 – złożono ofertę z ceną ryczałtową brutto 48.900,00 zł, z terminem realizacji zgodnym z SIWZ tj. do dnia 30.09.2019 roku, warunkami płatności jak we wzorze umowy. Złożono również oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zobacz ogłosznie o wyniku postępowania >>>


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zobacz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>