Kolejny budynek wielorodzinny oddany

W Starogardzie Gdańskim przy ul. Piłsudskiego powstał kolejny budynek wielorodzinny z 16 mieszkaniami „pod klucz”. Miasto otrzymało […]

Czytaj więcej

Klucze do wyremontowanych mieszkań w rękach lokatorów

15 maja br. wiceprezydent Starogardu Gdańskiego przekazał klucze do świeżo wyremontowanych pustostanów. Mieszkania wykończone są „pod klucz”. […]

Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

541120-N-2018 – Ogłoszenie o zamówieniu – Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim

Ogłoszenie nr 541120-N-2018 z dnia 2018-04-06r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ulica Mikołaja Kopernika””
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Pobierz pełne ogłoszenie >>>

Pobierz SIWZ

Pobierz załączniki

Załączniki w wersji edytowalnej DOC >>>


Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia publicznego „Pełnienie nadzoru inwestorskiego „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika””.

Pytanie 1. Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej zapisu p-ktu XI SIWZ
„Opis sposobu przygotowania oferty”. W p-pcie 13 tej części SIWZ znalazł się
zapis”…Nie otwierać przed dniem 17.04.2018 godz. 12.00″. Czy w kontekście zapisów co 
do terminu składania ofert (20.04.2018) jest to pomyłka? Czy na kopercie z ofertą należy
umieścić zapis: „…Nie otwierać przed dniem 20.04.2018godz. 12.00”.

Odpowiedź: Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Jest to oczywista pomyłka pisarska. W punkcie XI, podpunkt 13 winien figurować zapis: Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 83-200 Starogard Gdański, ul. Traugutta 56.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Postępowanie nr 19/T/2018 Oferta na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika””. Nie otwierać przed dniem 20.04.2018. godz. 12.00

Pytanie 2. Czy Zamawiający może umieścić na stronie internetowej załączniki do SIWZ (od nr 1 do nr 6) w formie edytowalnej? Ułatwi to bardzo pracę z przygotowaniem oferty.

Odpowiedź. Uważamy ten wniosek za zasadny. Dokonana zostanie zmiana zapisu na formę edytowalną.


Ogłoszenie o otwarciu ofert:

Starogard Gdański, dnia 20.04.2018 r

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 83-200 Starogard Gdański informuje iż na realizację zamówienia publicznego „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika”” zabezpieczono kwotę 44.329,11 zł netto , 54.524,81 zł brutto.

W terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły dwie oferty.

Oferty złożyły Firmy:

1. NAVICON Joanna Rzepka, 83-200 Nowa Wieś ul. Jaśminowa 3 – złożono ofertę z ceną ryczałtową brutto 49.200 zł, z terminem realizacji zgodnym z SIWZ tj do dnia 30.09.2019 roku, warunkami płatności jak w we wzorze umowy. Złożono również oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.

2. PRO-BUD Projekty i Nadzory Budowlane inż. A. Budakowski, 83-212 Dąbrówka ul.Szeroka 3 – złożono ofertę z ceną ryczałtową brutto 48.900,00 zł, z terminem realizacji zgodnym z SIWZ tj. do dnia 30.09.2019 roku, warunkami płatności jak we wzorze umowy. Złożono również oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Zobacz ogłosznie o wyniku postępowania >>>


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Zobacz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>