Umowa na budowę 16 mieszkań podpisana

Więcej informacji znajdą państwo w linku:

Czytaj więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Czytaj więcej

Zmiana stawek ogrzewania oraz ciepłej wody

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej informuje, że od dnia 01.01.2023r. nastąpi zmiana stawek za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 385760 – 2014- roboty budowlane

Starogard Gdański: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja.
Numer ogłoszenia: 385760 – 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. , ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 58 5625321.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-starogard.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku przy al. Wojska Polskiego 13 w Starogardzie Gdańskim ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy wraz z budową infrastruktury technicznej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynków, o wartości nie niższej niż 300 000 zł brutto każda. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia można spełnić łącznie. Jeżeli wymagane wartości robót w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, c) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku, gdy wykonawca wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp, polegając na zasobach innych podmiotów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy pzp – dokument/-y udowadniający/-e, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie (składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument/-y winien/-y zawierać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wniosku wykonawcy o zmianę albo rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej i elektroenergetycznej. W/w funkcje mogą również pełnić osoby, o których mowa w art. 12a Ustawy prawo budowlane. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest: a) wskazać przynajmniej jedną osobę, która będzie kierowała robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej, b) złożyć oświadczenia stwierdzające, iż osoby wymienione w wykazie posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej bez ograniczeń. c) podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku, gdy wykonawca wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp, polegając na zasobach innych podmiotów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy pzp – dokument/-y udowadniający/-e, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie (składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument/-y winien/-y zawierać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wniosku wykonawcy o zmianę albo rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3.2)
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 80
2 – Okres gwarancji – 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: -w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy, -w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, -opóźnień zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, -zawieszenia robót przez zamawiającego, -przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, -zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, -w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego – o czas ich realizacji. 2.Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: -zmiana stawki urzędowej podatku VAT, -rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót. 3.Inne zmiany: -w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, -w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: -powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, -zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, -w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót, -w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, -jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki zmian: -inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, -uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs-starogard.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 03..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 09 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

W odpowiedzi na zapytania wykonawców do przetargu „Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja” Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Uwzględniając zapytania wykonawców przekazujemy w załączeniu nowy przedmiar robót ogólnobudowlanych uwzględniający brakujące pozycje, wielkości i ilości oraz poniżej odpowiedzi na złożone zapytania.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 3 grudnia 2014 r.:

 1. W kosztorysie i przedmiarze nie ujęto schodów drewnianych. Czy należy je doliczyć do kosztorysu i jaki rodzaj drewna przyjąć? – doliczono drewniane pełne zabiegowe dwa razy po 15 stopnic, drewno twarde.
 2. W kosztorysie nie ujęto balustrad schodowych. Czy należy je doliczyć, proszę podać ilość w mb, rodzaj materiału i rysunek poglądowy? – doliczono ogółem 11,80m, rysunek poglądowy zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy na etapie realizacji prac.
 3. W kosztorysie ujęto 4 drzwi aluminiowe EI30, zaś w dokumentacji pokazano 5 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny? – doliczono jedne drzwi Dz3.
  Ponadto jest rozbieżność co do wypełnienia , pełne czy szklone – jakie szkło? – zgodnie z zestawieniem stolarki – pełne.
 4. W dokumentacji pokazano rolety zewnętrzne ppoż. EI30, brak ich w kosztorysie, czy należy je doliczyć? – doliczono 19 szt.
 5. W kosztorysie brak parapetów zewnętrznych z cegły – czy należy policzyć i jaką ilość? – doliczono.
 6. Poz. 52 kosztorysu przyłącze wod. – kan. – proszę podać co należy rozumieć pod określeniem ” Kabel grzejny kpl. 1″ – co należy przyjąć i jaką ilość? – przyjąć elektryczny kabel ogrzewający o długości 8,0 m.
 7. W kosztorysie nie ujęto ocieplenia stropu drewnianego wełną oraz paroizolacji, proszę podać czy ująć to do wyceny i jaką ilość? – doliczono.
 8. W po. 73-76 kosztorysu posadzki podano równą ilość 1 m2, czy to faktyczna ilość czy pomyłkowa wartość ? – pomyłkowa wartość, doliczono.
 9. W kosztorysie nie ujęto izolacji z folii pod posadzką, czy należy przyjąć i jaką? – doliczono 179,59m2.
 10. W kosztorysie nie ujęto kratek wentylacyjnych, proszę podać czy przyjąć i jaką ilość? – doliczono 13 szt.
 11. W kosztorysie przyjęto elewację budynku- tynk cementowo – wapienny, czy jest to ostateczny wygląd elewacji? W dokumentacji poglądowej i w opisie mówi się o kolorze szarym i płytce elewacyjnej? Jaki ma być ostateczny wygląd elewacji? – zgodnie z projektem – patrz– elewacja budynku.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 4 grudnia 2014 r., które nie zostały zadane w dniu 3 grudnia.

 1. Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru Nr: 19,20,25,26 gdyż jest zerowy – w przedstawionych pozycjach podano obmiary, przy skróceniu do dwóch miejsc po przecinku wychodzi pozycja zerowa, ale koszta ustala wykonawca.
 2. Jakiego koloru mają być rolety p.poż. i z jakiego materiału wykonane? Kolor biały materiał dobiera producent muszą to być rolety z atestem na ognioodporność.
 3. Brak w przedmiarach pozycji związanych z montażem sufitu podwieszanego w mieszkaniu Nr 3 oraz na antresolach w mieszkaniu Nr 1 i Proszę o dopisanie pozycji i obmiarów – doliczono.
 4. Brak w przedmiarach pozycji z wykonaniem gładzi i malowania sufitu podwieszanego. Proszę o dopisanie pozycji i przedmiarów – sufit podwieszany kasetonowy nie potrzebuje szpachlowania i malowania.
 5. Brak w przedmiarach ocieplenia połaci dachowej, wełna mineralna gr. 20 cm. Proszę o dopisanie pozycji i obmiaru – doliczono wyżej.
 6. Brak w przedmiarach ułożenia paroizolacji jak i membramy paro – przepuszczalnej. Proszę o dopisanie pozycji i obmiaru – doliczono wyżej
 7. Jakiego rodzaju parapety mają być zamontowane oraz jakiego koloru – od wewnątrz kolor biały, materiał postforming.
 8. Jakiego koloru mają być okna? – od zewnątrz zgodnie z kolorystyką elewacji od wewnątrz białe.
 9. Jakiego koloru mają być drzwi zewnętrzne i wewnętrzne? – od zewnątrz zgodnie z kolorystyką elewacji od wewnątrz białe.
 10. Jakiego rodzaju lakiery i lub farby mają stanowić wykończenie schodów ? – lakier bezbarwny pozostaje kolor drewna.
 11. Czy schody są ażurowe czy pełne? – przyjęto schody pełne.
 12. Proszę o analizę przedmiaru w poz. 77 – izolacja cieplna posadzki poddasza.
 13. Za środkową ścianą antresoli wg. projektu też należy ułożyć: szlichtę, styropian i folię. Brak tej powierzchni w przedmiarach. Proszę o aktualizację obmiarów. – doliczono.
 14. Proszę o zwiększenie obmiaru dla poszczególnych warstw podłogowych dla antresol t.j: dla pom. Nr 1.7 – jest 9,07 a powinno być 17,42 m2, pom. 2.7 jest 14,13 a powinno być 28,73 m2 – doliczono
 15. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałowego konstrukcji dachowej do zweryfikowania obmiaru zawartego w przedmiarach. – doliczono (patrz odpowiedzi wyżej)
 16. Proszę o rysunek szczegółowy dźwigara. – odpowiedni rysunek jest załączony w dokumentacji.
 17. Brak wykonania izolacji pionowych w pomieszczeniach mokrych. Proszę o dopisanie do pozycji kosztorysowej – doliczono na wysokość 1m.
 18. Instalacja elektryczna: brak w przedmiarach instalacji i projekcie opraw zewnętrznych nad wejściami do mieszkań, instalacji odgromowej na budynku, instalacji audio – wizualnej, czy te elementy nie wchodzą w zakres przetargu? Czy zakup i montaż opraw oświetleniowych jest w gestii mieszkańców? – instalacji audio-wizualnej nie doliczać. Oprawy nad wejściem doliczyć po 1 szt. łącznie 3 szt. Nie doliczać instalacji odgromowej.
 19. Brak w przedmiarach: izolacji ścian fundamentowych, tynków wewnętrznych- prosimy o wyjaśnienie czy brakujące elementy należy przyjąć do wyceny – doliczono. 

Zapytanie z dnia 8 grudnia 2014 r.

 1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kurtyn ppoż w klasie EW – tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kurtyn ppoż EW60.

Poniżej zamieszczamy nowy przedmiar robót na roboty ogólnobudowlane i rysunek konstrukcji elementu dźwigara D1. Jednocześnie informujemy, że w ogłoszeniu o przetargu z dniem dzisiejszym wycofujemy stary przedmiar i zamieszczamy nowy.