Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej

Pustostany zmieniają się w mieszkania

Już w kwietniu 2024 roku pięć rodzin zamieszka w nowo wyremontowanych mieszkaniach przy ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki. Zapraszamy […]

Czytaj więcej

#czadakcja2024

„Z czujnikiem czadu bezpieczniej – #czadakcja2024”, w darmowe czujniki tlenku węgla wyposażonych zostało aż sto mieszkań.  Więcej […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 385760 – 2014- roboty budowlane

Starogard Gdański: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja.
Numer ogłoszenia: 385760 – 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. , ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 58 5622433, 5625321, faks 58 5625321.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-starogard.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku przy al. Wojska Polskiego 13 w Starogardzie Gdańskim ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny trzylokalowy wraz z budową infrastruktury technicznej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynków, o wartości nie niższej niż 300 000 zł brutto każda. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia można spełnić łącznie. Jeżeli wymagane wartości robót w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, c) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W przypadku, gdy wykonawca wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp, polegając na zasobach innych podmiotów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy pzp – dokument/-y udowadniający/-e, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie (składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument/-y winien/-y zawierać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wniosku wykonawcy o zmianę albo rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej i elektroenergetycznej. W/w funkcje mogą również pełnić osoby, o których mowa w art. 12a Ustawy prawo budowlane. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest: a) wskazać przynajmniej jedną osobę, która będzie kierowała robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej, b) złożyć oświadczenia stwierdzające, iż osoby wymienione w wykazie posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej bez ograniczeń. c) podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku, gdy wykonawca wykazuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp, polegając na zasobach innych podmiotów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy pzp – dokument/-y udowadniający/-e, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie (składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument/-y winien/-y zawierać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wniosku wykonawcy o zmianę albo rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3.2)
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 80
2 – Okres gwarancji – 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: -w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy, -w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, -opóźnień zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, -zawieszenia robót przez zamawiającego, -przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, -zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, -w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego – o czas ich realizacji. 2.Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: -zmiana stawki urzędowej podatku VAT, -rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót. 3.Inne zmiany: -w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, -w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: -powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, -zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, -w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót, -w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, -jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca będzie obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki zmian: -inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, -uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs-starogard.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 03..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 09 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

W odpowiedzi na zapytania wykonawców do przetargu „Al. Wojska Polskiego 13 – modernizacja” Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Uwzględniając zapytania wykonawców przekazujemy w załączeniu nowy przedmiar robót ogólnobudowlanych uwzględniający brakujące pozycje, wielkości i ilości oraz poniżej odpowiedzi na złożone zapytania.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 3 grudnia 2014 r.:

 1. W kosztorysie i przedmiarze nie ujęto schodów drewnianych. Czy należy je doliczyć do kosztorysu i jaki rodzaj drewna przyjąć? – doliczono drewniane pełne zabiegowe dwa razy po 15 stopnic, drewno twarde.
 2. W kosztorysie nie ujęto balustrad schodowych. Czy należy je doliczyć, proszę podać ilość w mb, rodzaj materiału i rysunek poglądowy? – doliczono ogółem 11,80m, rysunek poglądowy zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy na etapie realizacji prac.
 3. W kosztorysie ujęto 4 drzwi aluminiowe EI30, zaś w dokumentacji pokazano 5 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny? – doliczono jedne drzwi Dz3.
  Ponadto jest rozbieżność co do wypełnienia , pełne czy szklone – jakie szkło? – zgodnie z zestawieniem stolarki – pełne.
 4. W dokumentacji pokazano rolety zewnętrzne ppoż. EI30, brak ich w kosztorysie, czy należy je doliczyć? – doliczono 19 szt.
 5. W kosztorysie brak parapetów zewnętrznych z cegły – czy należy policzyć i jaką ilość? – doliczono.
 6. Poz. 52 kosztorysu przyłącze wod. – kan. – proszę podać co należy rozumieć pod określeniem ” Kabel grzejny kpl. 1″ – co należy przyjąć i jaką ilość? – przyjąć elektryczny kabel ogrzewający o długości 8,0 m.
 7. W kosztorysie nie ujęto ocieplenia stropu drewnianego wełną oraz paroizolacji, proszę podać czy ująć to do wyceny i jaką ilość? – doliczono.
 8. W po. 73-76 kosztorysu posadzki podano równą ilość 1 m2, czy to faktyczna ilość czy pomyłkowa wartość ? – pomyłkowa wartość, doliczono.
 9. W kosztorysie nie ujęto izolacji z folii pod posadzką, czy należy przyjąć i jaką? – doliczono 179,59m2.
 10. W kosztorysie nie ujęto kratek wentylacyjnych, proszę podać czy przyjąć i jaką ilość? – doliczono 13 szt.
 11. W kosztorysie przyjęto elewację budynku- tynk cementowo – wapienny, czy jest to ostateczny wygląd elewacji? W dokumentacji poglądowej i w opisie mówi się o kolorze szarym i płytce elewacyjnej? Jaki ma być ostateczny wygląd elewacji? – zgodnie z projektem – patrz– elewacja budynku.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 4 grudnia 2014 r., które nie zostały zadane w dniu 3 grudnia.

 1. Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru Nr: 19,20,25,26 gdyż jest zerowy – w przedstawionych pozycjach podano obmiary, przy skróceniu do dwóch miejsc po przecinku wychodzi pozycja zerowa, ale koszta ustala wykonawca.
 2. Jakiego koloru mają być rolety p.poż. i z jakiego materiału wykonane? Kolor biały materiał dobiera producent muszą to być rolety z atestem na ognioodporność.
 3. Brak w przedmiarach pozycji związanych z montażem sufitu podwieszanego w mieszkaniu Nr 3 oraz na antresolach w mieszkaniu Nr 1 i Proszę o dopisanie pozycji i obmiarów – doliczono.
 4. Brak w przedmiarach pozycji z wykonaniem gładzi i malowania sufitu podwieszanego. Proszę o dopisanie pozycji i przedmiarów – sufit podwieszany kasetonowy nie potrzebuje szpachlowania i malowania.
 5. Brak w przedmiarach ocieplenia połaci dachowej, wełna mineralna gr. 20 cm. Proszę o dopisanie pozycji i obmiaru – doliczono wyżej.
 6. Brak w przedmiarach ułożenia paroizolacji jak i membramy paro – przepuszczalnej. Proszę o dopisanie pozycji i obmiaru – doliczono wyżej
 7. Jakiego rodzaju parapety mają być zamontowane oraz jakiego koloru – od wewnątrz kolor biały, materiał postforming.
 8. Jakiego koloru mają być okna? – od zewnątrz zgodnie z kolorystyką elewacji od wewnątrz białe.
 9. Jakiego koloru mają być drzwi zewnętrzne i wewnętrzne? – od zewnątrz zgodnie z kolorystyką elewacji od wewnątrz białe.
 10. Jakiego rodzaju lakiery i lub farby mają stanowić wykończenie schodów ? – lakier bezbarwny pozostaje kolor drewna.
 11. Czy schody są ażurowe czy pełne? – przyjęto schody pełne.
 12. Proszę o analizę przedmiaru w poz. 77 – izolacja cieplna posadzki poddasza.
 13. Za środkową ścianą antresoli wg. projektu też należy ułożyć: szlichtę, styropian i folię. Brak tej powierzchni w przedmiarach. Proszę o aktualizację obmiarów. – doliczono.
 14. Proszę o zwiększenie obmiaru dla poszczególnych warstw podłogowych dla antresol t.j: dla pom. Nr 1.7 – jest 9,07 a powinno być 17,42 m2, pom. 2.7 jest 14,13 a powinno być 28,73 m2 – doliczono
 15. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałowego konstrukcji dachowej do zweryfikowania obmiaru zawartego w przedmiarach. – doliczono (patrz odpowiedzi wyżej)
 16. Proszę o rysunek szczegółowy dźwigara. – odpowiedni rysunek jest załączony w dokumentacji.
 17. Brak wykonania izolacji pionowych w pomieszczeniach mokrych. Proszę o dopisanie do pozycji kosztorysowej – doliczono na wysokość 1m.
 18. Instalacja elektryczna: brak w przedmiarach instalacji i projekcie opraw zewnętrznych nad wejściami do mieszkań, instalacji odgromowej na budynku, instalacji audio – wizualnej, czy te elementy nie wchodzą w zakres przetargu? Czy zakup i montaż opraw oświetleniowych jest w gestii mieszkańców? – instalacji audio-wizualnej nie doliczać. Oprawy nad wejściem doliczyć po 1 szt. łącznie 3 szt. Nie doliczać instalacji odgromowej.
 19. Brak w przedmiarach: izolacji ścian fundamentowych, tynków wewnętrznych- prosimy o wyjaśnienie czy brakujące elementy należy przyjąć do wyceny – doliczono. 

Zapytanie z dnia 8 grudnia 2014 r.

 1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kurtyn ppoż w klasie EW – tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kurtyn ppoż EW60.

Poniżej zamieszczamy nowy przedmiar robót na roboty ogólnobudowlane i rysunek konstrukcji elementu dźwigara D1. Jednocześnie informujemy, że w ogłoszeniu o przetargu z dniem dzisiejszym wycofujemy stary przedmiar i zamieszczamy nowy.