Oferta

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej obejmującą między […]

Czytaj więcej

Dni Starogardu

W tym roku wyjątkowo Wielkie Święto naszego miasta odbędzie się w ostatni weekend sierpnia. Czeka nas […]

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Starogard Gdański, 01.12.2020 r.

L.dz.TBS/ /2020

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i terenach niezabudowanych”

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla w/w zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku zakończonego postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez: „Primus” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew z ceną 257.486,51 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 51/100) spośród ofert ważnych, z terminem realizacji: rozpoczęcie od dnia 01.01.2021 r., zakończenie do dnia 31.12.2021 r., terminem zapłaty do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz czasem reakcji na usunięcie nieprawidłowości – 1 godzina licząc od chwili powiadomienia przez zamawiającego.

Jednocześnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o. informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, że w niniejszym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty a także nie stwierdzono oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie i porównanie ofert:

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

Czas reakcji (h)

Termin płatności (dni)

Ilość punktów

1.

„EKO KOMES Sp. z o.o.” 83-032 Kolnik ul. Tczewska 44

277.793,45

1

30

95,61

2.

„PRIMUS” Jacek bartlewski, 83-110 Tczew ul. Jagiellońska 56a

257.486,51

1

30

100

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na przetarg nieograniczony „Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych Sygn. Akt Tu/1/2020 odbyło się 24.11.2020 r. o godzinie 12.00.

Kwota, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 265.224,70 zł brutto.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. EKO KOMES Sp. z o.o. Dawid Piechowski, ul. Tczewska 44, 83-032 Kolnik
Cena brutto: 277.793,45 zł
Termin realizacji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – 30 dni
Czas reakcji – 1 godzina

2. „PRIMUS” Jacek Bartlewski, ul. Jagiellońska 56a, 83-110 Tczew
Cena brutto: 257.486,51
Termin realizacji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – 30 dni
Czas reakcji – 1 godzina

 

Ogłoszone:

Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych.

Archiwum:

626300-N-2019 – Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

626300-N-2019 – Pytania i odpowiedzi

626300-N-2019 -Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ DLA ZADANIA PN. „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH WOKÓŁ BUDYNKÓW I NA TERENACH NIEZABUDOWANYCH”

622012-N-2018 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

622012-N-2018 – Zawiadomienie o wyniku postępowania

622012-N-2018 – Informacja z otwarcia ofert

622012-N-2018 – Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych.

524666-N-2018 – Roboty budowlane

524666-N-2018 – Roboty budowlane – informacja o otwarciu ofert

524666-N-2018 – Roboty budowlane – Zawiadomienie o wyniku postępowania

BUDYNEK WIELORODZINNY KOPERNIKA PRZETARG

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Starogardzie Gdańskim ul. Mikołaja Kopernika

Ogłoszenie nr 500065724-N-2017 – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

76980 – 2017

613167-N-2017 – Utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków i na terenach niezabudowanych

613167-N-2017 – informacje dodatkowe